بایگانی برچسب‌ها : پرداخت الکترونیکی

فنّاوري NFC

فنّاوري NFC يکروش استاندارد بيسيم جهت رابطه دستگا ههاي
الکترونيکي با هم در فواصل نزديک )تا حدود چهار سانتي متر(
مي باشد که در فرکانس ۵۶ / ۱۳ مگاهرتز عمل م يکند نرخ انتقال


پرداخت اینترنتی

پرداخت اختصاصی,دریافت درگاه اختصاصی,درگاه اختصاصی,دروازه پرداخت اینترنتی,سیستم پرداخت اینترنتی,درگاه پرداخت بانکی,سایت پرداخت اینترنتی,پرداخت الکترونیکی,پرداخت اینترنتی

داده ها در آن ۱۰۶ ، ۲۱۲ ۴۲۴ کيلوبيت در ثانيه است. جهت فنّاوري
NFC استاندارد ايزو ۲۰۱۸۰۹۲ بوسیله سازمان ISO تدوين شده است
و از نمونه پياده ساز يهاي استاندارد ايزو ۱۸۰۹۲ مي توان به فنّاوري
FeliCa محصول شرکـت سوني اشاره نمود که امروزه به عنوان استاندارد
بلي طهاي الکترونيک در کشور ژاپن استفاده م يشود.
ا ز ديد يک کاربر ، يک رابطه NFC تقريباً مشابه يک رابطه بلوتوث
با سه فرق زير مي باشد:
−زمان برقراري رابطه در فنّاوري NFC بسيار كوتاه است، در حالي که
در مورد رابطه بلوتوث، اين زمان چندين ثانيه به طول مي انجامد.
−برد رابطه NFC نسبت به رابطه بلوتوث ۲۱ بسيار كمتر است.
−در فنّاوري NFC در هر دو طرف رابطه نياز به منبع انرژي نمي باشد،
در حالي که در ساير رو شهاي ارتباطي از عبارت بلوتوس، هر دو
طرف رابطه بايد منبع انرژي داشته باشند.
اين ويژگ يهاي فنّاوري NFC ، آن را جهت پرداخ تهاي خرد و
در محل هاي شلوغ و با نرخ تراکنش بالا زياد مناسب ساخته است. از
يک طرف، کوتا هبودن زمان برقراري رابطه NFC باعث م يشود که در
چنين محل هايي، عمل پرداخت با حداکثر سرعت ممکن )اصطلاحاً به
شيوه Tap-And-Go ( انجام گيرد. از طرف ديگر، کوتا هبودن برد ارتباط
NFC باعث م يشود که امنيت تراکنش داد ههاي فرد ان تأمين شده و
از تداخل تراکنش چند کاربر با يکديگر جلوگيري شود. به همين دليل،
اين شيوه جهت پرداخ تهاي خرد بسيار مورد تذکر قرار گرفته است
و بسياري از بان کها، شرک تهاي ارائ هدهنده سرويس هاي پرداخت،
اپراتورهاي تلفن همراه ، توليدکنندگان گوشي همراه توليدکنندگان
سي مکارت، سيست مهاي پرداخت آزمايشي بسياري را بر طبق فنّاوري
NFC پياد هسازي و عملياتي کرده اند ( ۲۲٫(SCACLPC, 2007 حتي
شرکـت گوگــل ۲۳ که در نسخ ههاي جديد سيستم علت اندرويد پشتيباني

گوشي موبایل به گوشي ديگر اشاره نمود. كاربرد ديگر اين
روش، برقرارنمودن رابطه اوليه بين دو گوشي براي رو شهاي ديگر
ارتباطي )مانند بلوتوث ( مي باشد.
Reader/Writer Mode− : در اين شيوه، گوشي موبایل
به عنوان يک دستگاه خواننده برچس بهاي ۲۵NFC عمل م يکند.
در اين حالت گوشي تلفن همراه ابتدا با ارسال سيگنا لهايي به
برچسب NFC رابطه با آن را شروع کرده و پس با ارسال فرامين
به برچسب NFC ، اطلاعات آن را م يخواند. يکي از فرد دهاي رايج
اين شيوه ارتباطي، اطلا عرساني در مورد اجناس و کالاها مي باشد.
در اين حالت روي کالا يک برچسب NFC قرار م يگيرد مشتريان
با نزديک بردن گوشي موبایل به کالا خواندن اطلاعات
برچسب به نحوه NFC م يتوانند اطلاعات بيشتري را در مورد
کالاي مورد نظر )مثلاً تاريخ انقضا، عوارض مصرف از آن، کالاهاي
مشابه و غيره( روي گوشي تلفن همراه مشاهده کنند.
Card Emulation Mode− : در اين شيوه، گوشي موبایل
به عنوان يک کارت هوشمند غيرارتباط ي ۲۶ عمل م يکند که قابل
خواندن بوسیله دستگا ههاي کار تخوان غيرارتباط ي مي باشد و
از استاندارد NFC نيز پشتيباني م يکند. در اين حالت، دستگاه
کارت خوان غيرارتباط ي فرق ي بين گوشي تلفن همراه کارت
هوشمند غيرارتباط ي حس نخواهد کرد و به همان شيو هاي که با
کارت هوشمند غيرارتباط ي کار م يکند، با گوشي تلفن همراه رفتار
خواهد كرد. با اينراهنمای حتي م يتوان در يک گوشي تلفن همراه ،
چندين کارت قرار داد و در پرداخت، کارت مورد نظر را از
بين کار تهاي موجود انتخاب نمود. كار تهاي هوشمند غيرارتباط ي
در سا لهاي اخير به طور وسیع در سيست مهاي پرداخت
الكترونيكي مورد مصرف قرار گرفت هاند در نتيجه در بسياري
از كشورها پايان ههاي كارت خوان غيرارتباط ي عموميت پيدا كرد هاند
.(Bel & Gaza, 2011)
اين شيوه ارتباطي بر طبق استاندارد ايزو ۲۷۱۴۴۴۳ که در اصل براي
کار تهاي هوشمند غيرارتباط ي تدوين شده است، عمل م يکند. استاندارد
ايزو ۱۴۴۴۳ با استاندارد جديدتر عموم يتر ايزو ۱۸۰۹۲ سازگاري کامل
دارد کار تهاي مبتني بر استاندارد ايزو ۱۴۴۴۳ اصطلاحاً کار تهاي
مجاورت ۲۸ ناميده م يشوند. تراش ههاي MIFARE محصول شرکـت
NXP Semiconductors نمونه بارزي از پياد هسازي استاندارد ايزو
۱۴۴۴۳ مي باشند که هم در کار تهاي غيرارتباط ي هم در محصولات
مبتني بر NFC مورد مصرف قرار م يگيرند. امروزه MIFARE به عنوان
استاندارد صنعتي فنّاوري NFC در اروپا شناخته م يشود در سيست مهاي
پرداخت غيرارتباط ي بسياري مصرف شده است . آچار فرانسه