بایگانی برچسب‌ها : ترجمه مقاله تخصصی

تحقیق اهمیت فضای سبز در زندگی

ریشه ارتیاط علاقه آدم به گیاه از سالهای خیلی دور و شاید از زمان آدم های اولیه نشأت می گیرد.

ترجمه مقاله انگلیسی

ترجمه مقاله انگلیسی,ترجمه مقاله تخصصی,ترجمه مقاله انگلیسی

در طول تاریخ مصرف از گیاه مسیر تكاملی اشتقاق علمی وسیع أی داشته است. در این راستا از وقت مهاجرت قوم ماد به فلات ایران ،مردم این سرزمین همیشه در گسترش محیط سبز كاشت گیاهان كوشا بوده اند به طوری كه روزگاری ایران به نام كشور گل وبلبل شهرت داشت. متأسفانه در زمان اخیر در كشور ماگیاهان مورد بی مهری بسیار زیاد قرار گرفته اند، بدین جهت بالا بردن سطح آگاهیهای مردم درمورد محیط سبز و آشنایی با خاصیتهای گیاهان ضرورتی است كه مانع ظهور فاجعه از بین بردن شهرها بر تاثیر آلودگی هوا و محیط زیست می گردد. به همین منظور ارزش دادن به نقش محیط سبز در زندگی آدم ها ایجاد علاقه بیشتر به درخت وگل وچمن در وجود هركس امری است بسیار زیاد خیلی مهم كه در اینجا به طور اختصار به موارد ی از آن اشاره می شود كه امید است علاقه تفكر بیشتری را برانگیزد و هركس بتواند مشوقی دلسوز جهت ایجاد فضای سبز درمحیط زندگی خود باشد:
دو دسته از پرتوهای خورشیدی تأثیرات چشم گیری بر بدن آدم وبقیه جانداران باقی می گذارند. یكی از آنها پرتومادون قرمز دیگری پرتو ماوراء بنفش است.
احساس آرامشی را كه آدم در سایه، به مخصوص در سایه یك درخت احساس می كندتا میزانی مربوط می شود به جذب پرتوهای مادون قرمز خورشید بوسیله درخت(نا گفته نماند كه كه پرتوهای مادون قرمز با طول موج بلند خود ویژگی گرمازایی دارند) میزان ی به دلیل جذب پرتوهای ماوراء بنفش صورت می گیرد . امروزه تأثیرات پرتو ماوراء بنفش بربافت سلولی گیاهان و جانوران و همچنین ویژگی گندزدایی آن ببهتر ی روشن شده است پس نقش درختان در پشتیبانی از آدم وبقیه جانداران در مساوی آفتـاب سوزان به بهتر ی روشن می شود.
۲) جذب گرد غبار
درختان به سبب پراكندگی شاخ و برگ خودبر تمام زوایا سطوح، همچون یك گردگیر عمل می كنند. اگر درخت را به دقت نظاره كنیم می توانیم تنه آن را به جای دسته شاخ برگ آن را به جای پرهای روی یك گردگیرمعمولی كه در خانه بكار گرفته می شود تصور كنیم.
با این ویژگی درختانی كه در خاك ثابت مانده اند به منزله یك گردگیر كاشته شده در زمین نقش را ایفا میكنند.طی ارزیابی های بعمل آمده یك هكتار از فضای سبز كه حدوداً ۲۰۰ درخت در آن كاشته شده باشد تا ۶۸ تن از گرد غبار را در هر بارندگی در خود جذب می كند.كاملاً واضحاست كه با وجود چنین درختانی زدودن ۶۸ تن گرد وغبار ، رایگان خواهد شد در صورتیكه بدون این درختان بایستی تعرفه بسياري را برای این كار اختصاص داد.
۳) تولیداكسیژن
هوای مورد نیاز آدم در روز حدود۱۵ كیلوگرم است. درحالی كه جذب غذای مورد احتیاج وی به آب ۵/۱ كیلوگرم و غذا ۵/۲ كیلوگرم است .از این میزان هوای سالم كه به بدن آدم وارد می شود ۷۸ درصد آن را نیتروژن و ۲۱ درصد آن را اكسیژن تشكیل می دهد. گازهای دیگر مانند گاز كربنیك، نئون هلیوم به همراه اكسیدهای ازت وگوگرد میزان خیلی ناچیزی از وزن هوا را تشكیل می دهند.مثلاً گاز كربنیك ۰۳ %گازكربنیك سریعاً به مرگ آدم منتهی می شود. تأكید می شود كه میزان بسياري از اكسیژنآزاد شده در طبیعت از طریق فضای سبز تولید می گردد. حال چنانچه درخت و محیط سبزی وجودنداشته باشد مشكل آدم در رابطه با وجود گازكربنیك در هوا كمبود اكسیژن به بهتر ی نمایان می شود.علفها و چمنزارها اگر چیده كوتاه نشوند سطح سبز بسياري را به وجودمی آورند مثلاً یك متر مربع چمن چیده(بریده) شده به ارتفاع ۳-۵ سانتیمتر دارای ۶تا۱۰ مترمربع سطح سبز است .در صورتی كه همین چمن در حالت كوتاه نشده در هر مترمربع ۲۰۰متر مربع سطح سبز است.بر اساس این محاسبه فقط ۵/۱ مترمربع چمن كوتاه نشده میتواند به اندازه یك آدم در یك سال اكسیژن تولید كند.
۴) تولیدفیتونسید:
ارزیابی های پژوهشگران علم محیط زیست نشان می دهد كه درختانی مانندگردو،كاج ، نراد،بلوط فندق، سروكوهی،اكالیپتوس،بید،افرا،زبان گنجشك داغداغان ازخود ماده ای به نام فیتونسید در فضا رها می سازند كه جهت بسياري از باكتریها وقارچهای تك سلولی و گاهي از حشرات ریز اثر كشندگی دارد.در عین حال تولید چنین موادی بوسیله درختان برروی آدم اثر فرح بخشی دارد. دلیل این امر را پژوهشگران چنین بیان می كنند:مغز آدم از دو نیمكره چپ و راست تشكیل شده است.نیمكره راست در تنظیم احساس غریزی و طبیعی آدم مانند حس دوستی ،خواب و نیازهای دیگر طبیعی نقش دارد.درحالی كه نیمكره چپ كار به نظم كشیدن كارهای مكانیكی آدم مانند تنظیم وقت و سرزمان حاضر بودن را بعهده دارد. آدم شهرنشین به درگیری در كارهای روزمره شرایط محیط زیست شهری به مراتب كار بیشتری از نیمكره چپ خود می كشد كه ایت امر موجباختلال بین دو نیمكره مغز و در نتیجه عملكرد طبیعی مغز آدم می گردد.پژوهشگران پی برده اند كه درختان به سبب رهاسازی مواد شبیه فیتونسید می توانند تعادل بین دونیمكره مغز را به خوب ی برقرار ساخته حالت طبیعی آرام بخشی را به آدم ارزانی دارند.پس نقش آرامبخشی درختان محیط سبز به خوب ی نمایان می گردد.
۵) تعدیل آب و هوا:
درختان با تعریق و تعرق خود نقش حساسی در كاهش دمای میكروكلیماو بیشتر شدن رطوبت نسبی هوا ایفا می كنند.دمای یك هكتار فضای سبز در مرداد ماه تا ۵/۴درجه كمتر از محیط مجاور خالی از درخت است.و به همین نحو رطوبت نسبی درون یك محیط سبز تا۱۱% بیش از محیط خارج اندازه گیری شده است.با تعدیل دو پارامتر یاد شده ،محیط سبز، میكروكلیمایی به وجود می آورد كه آسایش فیزیكی مناسبی جهت زیست آدم در پیدارد.
۶) تاثیر گذار در كاهش آلودگی صدا:
در حالی كه آلودگی هوای تهران یا آلودگی جویهای سیاه رنگ گندیده قابل رؤیت است ،بسياري از شهروندان تهرانی جنجال هیاهوی اطراف را آگاهانه یا ناخودآگاهانه نادیده گرفته آن را جزئی تفكیك ناپذیر از زندگی شهری می دانند. ولوم گوش خراش فروشندگان دوره گرد با بلندگو،موتورسواران با سروصدا در هر ساعت از روز،اتومبیل ها با اگزوز ناقص بوق زدنهای بیمورد،مته های مختلف جهت كندن لوله گذاری و با آسفالت خیابانها صوت بلندگوهایگوناگون ، محیط شهررا با آلودگی صوتی ،آلوده می سازند.
می بایست توجه كرد كه عادت به نوعی آلودگی دلیل برمصونیت در مقابل آن نیست بلكه عادت به معنای كاهلی ، و هرچهبیشتر مستهلك شدن و غرق شدن در آلودگی است.اخطاریه اتحادیه پزشكان مبنی برآلودگی صوتی را باید جدی تلقی كرد. هرصوت نا خواسته ای كه به گوش آدم برسد آلودگی صوتی محسوب می شود و حتی ولوم موسیقی ملایمی كه به طور نا خواسته از خانه همسایه به گوش برسد آلودگی صوتی به حساب می آید زیرا مخل آسایش شخص است.عكس العمل آدم درمساوی صدا بستگی به عوامل ذهنی مثل شدت صدا ، فركانس صدا و به عوامل عینی مانندمقبولیت یا عدم مقبولیت فرستنده صدا دارد.صداهای ملایم عكس العملهای خاصی را درآدم پدید می آورد زمان ی كه شدت صدا به ۷۰ یا ۸۰ دسی بل می رسد تأ ثیرات سر وصدامی تواند ایجاد كری موقت ی یا دائمی كند،و آن در حالی است كه سلولهای گیرنده گوش به طور شدیدی در معرض صدا قرار گیرند.این تأثیرات بر آدم به طور مستقیم صورت میگیرد.تآثیرات غیر مستقیم ولوم ناخواسته بر آدم غیر قابل لمس است.بی خوابی ،پاره شدن افكار ،كم حوصلگی ،عصبی بودن ظهور بیماری های روحی ، از عوارض صداهای ناخواسته است.
سبك شدن خواب ـ كاهش زمان خواب عمیق كه جزء آلودگیهای ناخودآگاه هستند .كاهش مدت رویا ـ پریدن از خواب بر اثر صداهای ناهنجار كه آلودگی آگاه شمرده می شوند.واكنشهای فوق به وسیله آلودگی صوتی معادل ۴۰-۵۰ دسی بل ایجاد می شود حاصلاین واكنشها بدون تردید ، كاهش بازده قدرت فكری و جسمی را در پی دارد.
● به علاوه واكنشهای اعصاب گیاهی آدم نیز به نسبت آلودگی مفرق است:
۱) كاهش ضربان قلب ناراحتی در موسیقی قلب چرخه خون(افزایش ابه احتمال زیاد ل سكته قلبی
۲) واكنشهای ناشی از فشار عصبی،در نتیجه تولید بیش از میزان هورمون فرار آدرنالین وهورمون حمله آدرنالین می گیرد.
۳) دگرگونی موزیک تنفس و نبض
۴) كاهش گرمایپوست
۵) كاهش واكنش مقاوم به صوت
۶) تنگی عروق
۷) اختلال در نظم متابولیسم بدن
۸) آلودگی صوتی غیرقابل تحمل كه خود سبب انحراف سیـستم اعصاب گیاهی و حركتی شده كه در نتیجه این اختلال بر كل بدن موثر است.این جریان سبب بروزیك سلسله واكنشهای حس ی می گردد.مانند اختلال در حركت معده پیدایش تومور در معده و روده درد اعضاء داخلی به صورت كنش و پیچش.
● رابطه بین سروصدا سرطان:
بر اساس تازه ترین مطالعات انجام شده بوسیله محققان فرانسوی بین سر صدا وبیماری سرطان در آدم رابطه ای نزدیك وجود دارد.این مطالعات جدید و نتایج حاصل ازآن در آخرین شماره مجله فرانسوی(پاری ماچ) درج شده است.در آنجا آمده است:سروولوم شدید تكرار آن باعث تضعیف عمومی مصونیت بدن آدم در نتیجه تضعیف پایداری وی درمقابل بیماری های خطرناك می شود. بر اساس این مطالعات سروولوم خیلی بر ساختارهورمونهای بدن آدم تأثیر بد می گذارد باعث اخلال در كار آنها پس سرطان هورمون می شود.
●نقش گیاهان در كاهش آلودگی صدا:
امروزه پژوهشگران ثابت كرده اند كه درختان و درختچه های می توانند در كاهش آلودگی صدا موثر باشند اما اگر چه خود صدا ممكن است بیشتر شدن گیاه را به مخاطره می اندازد. كاهش رشدی در حدود۴۱% دریكمزرعه توتون كه در معرض ولوم شدید قرار گرفته دیده شده است. به هر حال كیفیت كاهش صدا در درختان درختچه های مختلف برحسب اندازه برگ ، تراكم شاخ و برگ ، نوع وبلندی درخت فرق دارد.
با آزمایش هایی كه به عمل آمده دیده شده كه درختان وفضای سبزی كه درحاشیه خیابانها ایجاد شده است اثركاهندگی زیادتری نسبت به دیوارهای صداگیرپیش ساخته مصالح ساختمانی دارند.با این حساب نقش محیط سبز در كاهش آلودگی صوتی كاهش نرخ های ساختمانی (دوجداره شدن پنجره ها دیوارهای بلند) و قشنگ یی شهر كاملاً معین می شود.

موضوع ایجاد فضاهای سبز عمودی در جهان دیرزمانی است که مورد توجه کارشناسان مهندسان طراحی منظر قرار گرفته است. نخستین اقدامات در این زمینه در ایران، در اصفهان شکل گرفت

بلندبار ‌ها ساختمان‌های متراکم با قامتی برافراشته در خیابان‌هایی تنگ،به اضافه درختان خسته خمیده، بر گلدان‌های رنگ رو رفته در پشت پنجره‌های دودگرفته شهرمان سایه انداخته‌اند.

خاطرات رنگ‌ و طراوت شمعدانی‌های بالکن‌ها، پنجره‌ها حیاط خانه‌های‌مان در هزار توی خاکستری دیوارهای بلند و بتنی آپارت مان‌ها بلندبار ‌ها گم شده‌اند. خانه‌ها دیگر آن بالکن‌ها، حیاط های پردرخت ردیف گلدان‌های چیده بر لب حوض را فراموش کرده ‌اند.

در این بین اما، بارها از پویایی، از شادابی،از دردهای پنهان و پیدای شهرمان گفته‌ایم بقای آن را در گرو وجود اصول معین و معین شهرنشینی معرفی کرده ‌ایم.

شاید مهم‌ترین این اصول ایجاد و گسترش فضای سبز مناسب باشد ارزش آن به اندازه‌ای است که می‌توان معین ه مهم شهر سالم پرنشاط را گستردگی گسترش محیط سبز در آن شهردانست.

شهرنشینی تشدید روند مهاجرت به شهرها، انبوهی از جمعیت‌های آدم یرا در محیط‌های محدودی، متراکم ساکن کرده است. این وضعیت شرایط را به گونه‌ای درآورده است که جز با حفظ گسترش محیط سبز متناسب با میزان گسترش جمعیت شهر، زیستن جهت مردم ساکن شهرها، امکان‌پذیر نیست.

از بین رفتن باغات و فضای سبزطبیعی در شهرها به منظور احداث فضاهای مسکونی علاوه بـر كم شدن محیط سبز شهر، سبب افزایش سطح زیر پوشش محله‌های مسکونی و کمبود زمین برای ایجاد فضاهای افقی شده است.

گسترش فیزیکی شهر در سطح افقی و ایجاد محدودیت از نظر فضاهای باز در سطح زمین، بلندبار ‌ها را بیش از پیش در اولویت برنامـه ‌های ساخت‌وساز شهری قرارمی‌دهد.

این بلندبار ‌ها هر چند، بر فضای سبز موجود در سطح زمین سایه افکنده‌اند ولی می‌توانند در تقویت و اعتلای محیط زیست شهری نقش مهمی را ایفا‌کنند.

موضوع ایجاد فضاهای سبز عمودی در جهان دیرزمانی است که مورد تذکر کارشناسان مهندسان طراحی منظر قرار گرفته است. این کار در ایران جهت نخستین باردر اصفهان شکل گرفت، حال آنکه کار ‌های انجام شده به شکل محدود در اندازه طرح‌ها و پروژه‌های ناتمام باقی ماند.

طی دهه ۱۳۷۰، مورد فضاهای سبز عمودی در سیاست‌های شهرسازی غلامحسین کرباسچی (شهردار تهران) بیان شد و در مدت زمان کوتاهی نه فقط دیوارهای تهران اطراف بزرگراه‌ها سبز شدند بلکه گلدان‌های سبز،ساختمان‌های اداری متعلق به شهرداری تهران را آراستند.

در پی این موضوع کار ‌هایی در برخي سازمان‌ها و ادارات وابسته به شهرداری انجام شد به نحوی که هنوز هم آثاری از آن را می‌توان در سازمان پارک‌ها و فضای سبز تهران دید .

اما از آنجا که برنامـه ‌های اجرایی در شهرها هیچ گاه از زیرساخت‌های بنیادی برنامـه ‌ریزی‌های مهم برخوردار نبوده‌اند، این طرح مانند خیلی ی از طرح‌های دیگر با تغییر مدیریت مسکوت عقیم ماند و بعد از آن هیچ کار چشم گیری در راستای ادامه پروژه ایجاد محیط سبز عمودی در تهران مجال ظهور پیدا نکرد.

دکتر «امیر منصوری»، استاد دانش کده و صاحب‌نظر در حوزه شهری از کارشناسانی است که ضمن اشاره به مفهوم فضای سبز عمودی می‌گوید:

«کمبود زمین از یک سو و رشدبدنه‌ها ارتفاع شهر از دیگر سو، زمینه‌ساز حس نیاز به طبیعت در شهر شهروندان شد. ساکنان شهرهای بزرگ در جواب به این نیاز به اضافه فضاهای سبز افقی، فضاهای عمودی را به عنوان راه حل مناسب انتخاب کردند.»

گاهي متخصصین معتقد هستند که فضاهای سبز عمودی غیر از نقش بازبینی سیما منظر شهری همين طور رنگ بخشی برسیمای خاکستری شهر دارای تاثیرات دیگری از عبارت كم شدن آلودگی هوا و آلودگی صوتی هستند . منصوری ولی نظر دیگری دارد و معتقد است، نقش بیولوژیکی این عناصر چندان مهم در خور توجه نیست و آنچه که ارزش دارد بعد آدم ی و تاثیرات روحی آن است.

به گفته منصوری، «در شهرهایی که مردمانش طبیعت را به دلیل زندگی پرمشغله وگرانی زمین مسکن و سکونت در آقسمت مان‌های تنگ و کوچک فراموش کرده ‌اند، پرداختن به چنین موضوعی و گسترش آن در تلطیف روحیه ایجاد آرامش روانی آنها تاثیر به‌سزایی دارد.»

از دیدگاه این استاد دانشکده تهران، فقط راه‌حل در جهت به خاطرآوردن طبیعت فقط ایجاد ساختمان‌هایی با حیاط‌های بزرگ و پردرخت نظیر آنچه درخانه‌های قدیمی ایران وجود داشته نیست، بلکه گسترش محیط سبز در هر جهت (چه عمودی وچه افقی) امکان بازگشت خاطرات گم‌شده مردم از طبیعت را فراهم می‌سازد.

مهندس «محسن زارع»، کارشناس واحد طراحی سازمان پارک‌ها فضای سبز مشهد،نیز از کارشناسانی است که اعتقاد دارد، ایرانی همـواره طبعی هنرمندانه است وایران از دیرباز خاستگاه بسياري از هنرها از عبارت هنر باغ‌سازی به مخصوص منظرسازی بوده است.

هنوز نیز در جهان هنر ساختن ایجاد باغ ایرانی به عنوان نمونه‌ای منحصربه‌فرد و پیش‌گام در جهت گسترش محیط سبز بیان می‌شود.

زارع همچنین می‌گوید: «چنانچه بسياري از طرح‌های موجود جهت ایجاد فضاهای سز عمودی عقیم مانده‌اندبه دلیل این است که مفهوم معماری سبزهنوز در فرهنگ مردم ما وارد نشده و تعریف خاصی ندارد. همين طور موارد موجود برای ایجاد فضاهای سبز افقی فرصت پرداختن به مساله فضای سبز عمودی را از مسئولان طراحان شهری گرفته است.»