کلیاتی بر جوجه کشی

کلیاتی بر جوجه کشی

دستگاه جوجه کشی

به دو صورت طبیعی و مصنوعی وجود دارد.
در نوع طبیعی مرغ کرچ مدت زمانی را روی تخمها می خوابد تا جوجه ها از تخم خارج شونداما درجوجه کشی مصنوعی ازاتومبیل های جوجه کشی استفاده می شود.
محاسن روش مصنوعی:
۱) نیازی به مرغ کرچ وجود ندارد .
۲) هربارتعداد بسياري تخم را می توان به جوجه تبدیل کرد.
۳) بهداشت ومواجهه با بیماری ها آسانتر است.
جنین برای رشد و نمو خود به تمام عناصر غذایی نیازمند است که آنها را ازتخم مرغ می گیردو فقط اکسی ژن است که ازهوا تامین می شود.
تا روز چهارم جوجه کشی قندها منبع مهم انرژی می باشند .
از روز پنجم تا نهم پروتئین به عنوان منبع انرژی می باشد.
از روز نهم تا پایان دوره چربی ها انرژی مورد نیاز را تامین می کنند.
کلسیم مورد نیاز در دوره جنینی ازپوسته تامین می شود کلسیم موجود در زرده بعد ازخروججوجه ازتخم مورد استفاده قرار می گیرد.
نیاسین و ویتامینC توسط جنین ساخته می شود و بقیه ویتامینها ازطریق تخم مرغ در اختیارجنین قرار می گیرد.
میزان تلفات
تلفات جنین در طی دوره جوجه کشی مفرق می باشد و بیشتر تلفات را طی مراحل زیرمشاهده می کنیم:
ـــ روز دوم تا چهارم: به علت عدم توانایی سازگاری جنین با تغییرات فیزیولوژیکیوبیوشیمیایی به وجود آمده در مراحل رشد( کمبود ویتامین A وE منجربه بیشتر شدن تلفات میشود)
ـــ روزهای یازدهم تا چهاردهم: به علت کمبود عناصر غذایی
ـــ روزهای هفدهم تا بیست ویکم: به علت تغییرات گرما و رطوبت و… در اتومبیل های جوجه کشی ( جهت کاهش تلفات در این وهله از بازو بسته کردن زیاد اتومبیل های جوجه کشی باید خودداری نمود).

دوره جوجه کشی در ماکیان

انواع ماکیان
دوره جوجه کشی (روز)
انواع ماکیان
دوره جوجه کشی (روز)
مرغهای بومی
۲۰ -۱۹
بوقلمون
۳۰ -۲۸
مرغهای نژادمتوسط
۲۱
غاز
۳۱- ۲۸
مرغهای نژاد سنگین
۲۳-۲۱
اردک
۲۹- ۲۷
مرغهای نژادسبک
۲۱- ۲۰
کبوتر
۱۸-۱۶

مراحل تکامل اعضای جنین

وهله
بیشتر شدن اعضای بدن
روز اول
تشکیل جنین ، ظهور لوله های اولیه ، ستون فقرات اغصاب ، سر و چشـم
روز دوم
تشکیل قلب و گوش و شروع ضربان قلب
روز سوم
تشکیل بینی ، بالها پاها
روز چهارم
تشکیل زبان
روز پنجم
تشکیل دستگاه تناسلی تمایز جنسی
روز ششم
تشکیل شکل گرفتن منقار پنجه ها
روز هفتم
تشکیل پرها
روز دهم
تشکیل منقار
روز سیزدهم
شروع به بیشتر شدن پنجه ها فلسها
روز چهاردهم
قرار گرفتن جنین در موقعیت مهم خود در درون تخم مرغ (سر به طرف پارت بزرگ تخم مرغ قرار می گیرد.)
روز شانزدهم
جذب کامل سفیده
روز هفدهم
كم شدن مایع آمنیون
روز نوزدهم
ورود کیسه زرده به حفره بدنی
روز بیستم
جنین تمام محیط تخم مرغ به جز کیسه هوا را پر می نماید سر زیر بال راست قرار می گیرد.در اثر انقباض ماهیچه گردن و زائده منقار بالا پوسته سوراخ می شود.
روز بیست و یکم
خروج جنین از تخم

ویژگی های تخم مرغ مناسب جهت جوجه کشی
۱) نطفه داری:
تخم مرغ نطفه دار حاوی تخم مرغی می شود که اسپرم و تخم در ناحیه شیپور با هم ترکیب شده باشند.
این مورد در نژادهای سبک مثل لگهورن حدود۹۰% و در نژادهای سنگین حدود۸۰% است.
عوامل اثر گذار برنطفه داری
ـــ مرغها وخروسهای مولد:
توجه در گزینش مرغها وخروسهای مولد حائز ارزش است . بایستی از خروسهای جوان استفاده کرد تا به اندازه کافی فعال باشند به اندازه کافی اسپرم تولید کنند ،جهت استآسان کافی خروسها باید از آنها به طور متناوب مصرف نمود زیرا قدرت باروری خروسها از سال دوم به بعد كم شدن می یابد.
در نژادهای سبک به ازای هر ۱۵ مرغ یک خروس ، در نژادهای سنگین به ازای هر ۸ تا۱۰مرغ یک خروس ودر نژادهای د ومنظوره به ازایهر۱۲ مرغ یک خروس به کار می رود.
ـــ‌ تغذیه گله:
کمبود برخی ویتامینها به خصوص A وE و پروتئین جیره باعث کاهش نطفه داری می شود.
ـــ شرایط آب وهوایی:
از عوامل اثر گذار در تولید اسپرم می باشد. در هوای سرد به علت یخ زدن تاج خروس میزان تولید اسپرم کاهش می یابد، از این روبرای پیشگیری از این مشکل تاج خروس را قطع می کنند. هوای گرم نیز منجربه کاهش تولید اسپرم می شود، همين طور در هوای زیاد گرمجمع آوری تخم مرغ جهت جوجه کشی صورت نمی پذ یرد.
ـــ‌ نور:
نور کافی در سالنهای پرورش ازعبارت عوامل تاثیر گذار بر نطفه داری می باشد. نور با تاثیر بر ترشح هورمونهای هپوفیز موجب رشد بیضه ها وافزایش تولید اسپرم می شود.
ـــ تولید تخم مرغ:
با بیشتر شدن میزان تخمگذاری ، درصد نطفه داری نیز بیشتر شدن می یابد.
ـــ سن مرغ:
در اوایل تخمگذاری، اندازه تخم مرغها کوچک و میزان نطفه داری پایین است و در طول دوره تخمگذاری با افزایش وزن تخم مرغ درصد نطفهداری نیز بیشتر شدن می یابد. در مرغهای جوان درصد نطفه داری پایین است و با افزایش سن نیز درصد نطفه داری کاهش می یابد.
– نژاد:
نطفه داری در نژادهای گوناگون مفرق می باشد.
اکثرا در نژادهای سنگین به تمایل کمتر برای جفتگیری میزان باروری کمتر از نژادهای سبک است.
-آموزش های جفتگیری:
خویش جفتی تاثیر بد بر میزان نطفه داری دارد. در نتیجه با بیشتر شدن همخونی نطفه داری کاهش می یابد وآمیخته گیری منجر به افزایش میزان نطفه داری می شود. میزان نطفه داری در جفتگیری گله ای بیش ازسایر روشها از عبارت جفتگیری لانه ای تجربی است.
۲) شکل ظاهری تخم مرغ:
از عبارت عوامل تاثیر گذار در جوجه کشی است . به همین دلیل رعایت نکات زیر در این زمینه ضروری است:
– اندازه:
تخم مرغهای جوجه کشی باید اندازه متناسب داشته باشند یعنی در واقع نه خیلی بزرگ نه زیاد کوچک باشند.
– وزن:
وزن مناسب جهت تخم مرغهای جوجه کشی ۶۰-۵۰ گرم است که در نژادهای سنگین بیشتر است.
– اختلالات شکل ظاهری:
از به کار بردن تخم مرغهای با ظاهرغیرطبیعی (کشیده ـ گرد ـ موج دار) بایستی اجتناب گردد. این امر در زمینه بازبینی نژاد جهت پیشگیری از به پدیدار شدن تخم مرغهای غیر طبیعی از جوجه های حاصله تاثیر گذار است .
– ضخامت پوسته:
تخم مرغهای دارای پوسته زیاد ضخیم و نازک مناسب جوجه کشی نیستند. نازک بودن پوسته منجر به تبخیر آب بیشتر و کاهش درصدجوجه در آوری می شود، از طرفی در این حالت کلسیم کافی برای رشد جنین تامین نمی گردد. ضخیم بودن پوسته سبب بوجود آمدنمشکل در زمان خروج جوجه از تخم می شود.
– اختلالات تخم مرغ:
تخم مرغهایی که سفیده غلیظ تری دارند و یا زرده آنها رنگی تر می باشد به علت همراه داشتن میزان مواد غذایی بیشتر جهت رشد و نموجنین درصد جوجه درآوری بیشتر دارند.
۳) ذخیره سازی تخم مرغهای قابل جوجه کشی:
تخم مرغها پس ازجمع آوری بلا فاصله در اتومبیل های جوجه کشی قرار نمی گیرند بلکه مدتی مراقبت می شوند و یکباره به اتومبیل جوجه کشی منتقل می شوند.
از عبارت عوامل اثر گذار بر مراقبت تخم مرغ موارد زیر می باشد:
– گرما :
دمای مناسب محل مراقبت تخم مرغ حدود۱۵- ۱۰ درجه می باشد و در این دما امکان نگهداری تخم مرغ برای یک هفته فراهم است. بهدنبال افزایش زمان مراقبت دمای محیط را باید اندکی کاهش داد. اما افزایش مدت زمان مراقبت منجر به کاهش جوجه درآوری می شود.شایان ذکر است اگر دمای محیط بیش از ۲۱درجه سانتی گراد باشد رشد جنین آغاز شده و به علت عدم مناسب بودن شرایط رشد پس ازمدتی متوقف می گردد و جنین از بین می رود.
– رطوبت:
رطوبت نسبی در اتاقهای نگهداری تخم مرغ حدود ۸۰-۷۵% است . کاهش میزان رطوبت منجر به تبخیر آب داخـل تخم مرغ در نتیجه کاهش میزان جوجه در آوری می شود.
۴) وضعیت قرار گرفتن تخم مرغها:
تخم مرغها در محل مراقبت به صورتی قرار می گیرد که بخش پهن تخم آنها رو به بالا باشد. اما طی زمان مراقبت باید تخم مرغها راروزی چند بار چرخاند ، زیرا عدم توجه به این موضوع منجر به چسبیدن جنین به پوسته و کاهش جوجه در آوری می باشد.
۵) حمل و نقل تخم مرغهای جوجه کشی:
عمل نقل و انتقال تخم مرغها بایستی با احتیاط کامل صورت گیرد.
عدم توجه به این موضوع و وجود تکانهای شدید ضمن حمل و نقل ممکن است منجر به پاره شدن کیسه های هوایی و یا ایجاد تغییراتی درداخل تخم مرغ و به دنبال آن کاهش جوجه در آوری شود. از این رو باید با قرار دادن پارت پهن تخم مرغ به طرف بالا باید در بسته بندیهایمناسب حمل شوند.
سالنهای جوجه کشی
سالن جوجه کشی حاوی بخش های زیر می شود:
ـــ اتاق دود دادن
ـــ اتاق درجه بندی
ـــ اتاق نگهداری تخم مرغ
ـــ اتاق شستشو
ـــ اتاق انکوباتور(ستر)
ـــ اتاق هچر
ـــ اتاق نگهداری جوجه
مراحل جوجه کشی
۱) ستر:
در کارخانه های جوجه کشی ۱۸روزاول ( ازساعت ۴۴۰-۰) تخم مرغها رادرداخـل دستگاه ستر (تخم مرغ گیر) که دمای آن۲/۳۷ ورطوبت آن۶۰%است قرارمی دهند.
در دستگاه سترچهارعلت می بایست مورد توجه قرارگیرد:
ـــ دما
دمای مناسب جهت جوجه کشی به طور متوسط معادل ۳۸-۳۷ درجه است . كم شدن دما منجر به دیرتر خارج شدن جوجه ها از تخم مرغ می شود وارتقا آن منجر به زودتر خارج شدن جوجه ها از تخم مرغ می گردد. درجه گرما مناسب دراتومبیل های مختلف تا حدودی مفرق است .
ـــ رطوبت
رطوبت دمای موجود در اتومبیل های جوجه کشی سبب تبخیر آب ازتخم مرغها و تلفات جنین می شود. به همین دلیل توجه به رطوبت مناسب از ارزش بسياري برخوردار است. از طرفی كم شدن رطوبت اتومبیل های جوجه کشی منجر به ارتقا تبخیر وسیع تر شدن کیسه های هوایی داخـل تخم می شود. در نتیجه نوک جوجه زود تر به اطاقک هوا می رسد. همچنین افزایش رطوبت نیزمنجر به وسعت دیر ب کیسه هوا شده وجوجه در این زمان قادر به تنفس نخواهند بود. رطوبت اتومبیل های جوجه کشی به دمای آنها و سرعت تهویه بستگی دارد.
ـــ تهویه
طی دوره جوجه کشی اکسی ژن مورد نیاز جنین بوسیله منافذ موجود در پوسته تخم مرغ تامین می شود.دی افردی د کربن هم از همین منافذ خارج می گردد.میزان افردی ژن مورد نیاز جهت افزایش جنین حدود۲۱%است .به ازای هر۱%کاهش میزان اکسی ژن ۵%میزان جوجه دهی كم شدن می یابد.همين طور عدم خروج دی افردی د کربن وتجمع آن در اطراف تخم مرغها منجر به كم شدن درصد جوجه درآوری می شود.چنانچه غلظت دی افردی د کربن به ۵%برسد درصد جوجه درآوری به صفر خواهد رسید.حداکثر میزان افزایش غلظت دی اکسی د کربن اتومبیل های جوجه کشی ۵%است . تهویه مشابه سالنهای پرورش اعمال می گردد وچون افردی ژن احتیاج است ودی اکسی د کربن دفع می گردد در نتیجه در زمستان گرم ودر تابستان باید سرد باشد.در جوجه کشی فشار مثبت در تهویه مطلوب تر است و جهت تهویه از سمت تمیـز ترین بخش ها (سترها) به آلوده ترین بخش (اتاق شستشو) است .بین قسمت های مختلف درها دوطرفه هستند و از هر طرف قابل بازشدن است .چنانچه تهویه در بخش های مختلف به صورت مجزا انجام شود مطلوبتر است .
ـــ چرخش تخم مرغها
نحوه قرار گرفتن تخم مرغها به صورتی است که بخش پهن آنها به طرف بالا باشد،درغیر این صورت سر جوجه در قسمت باریک قرار میگیرد و قادر به تنفس نبوده وازبین می رود.چرخاندن تخم مرغها عملی است که در جوجه کشی طبیعی بوسیله خود مرغ انجام می شودوعدم تذکر به آن منجربه کاهش جوجه درآوری می شود زیرا جنین به پوسته تخم چسبیده و تلف می شود.همچنین نزدیکی نطفه بهپوسته باعث بیشتر شدن تبخیر آب از جنین می شود.عمل چرخاندن موجبات گرم شدن یکنواخت تخم مرغها را نیز فراهم می کند.این عملچندین بار در طی روز انجام می گیرد و بوسیله میله ای که در زیر صفحه تخم مرغ قرار دارد صورت می پذ یرد.تعداد دفعات چرخش در طی روزحداقل ۶-۴ بار و در اتومبیل های بزرگ جوجه کشی هر ۲ساعت یکبار انجام می شود.
۲) هچر:
سه روز باقی مانده، به مفهوم از روز ۲۱-۱۹ تخم مرغها را در داخـل دستگاه هچر(جوجه گیر) قرار می دهند که دمای آن۵ /۳۷ درجه و رطوبت آن ۷۵%است.
در دستگاه هچر از سه علت از عوامل چهارگانه مذ کور در ستر مورد توجه است :
ـــ دما
ـــ رطوبت
ـــ افردی ژن
علت رطوبت بیشتر در دستگاه هچر به این علت است که بعد از روز ۱۹جنین تنفس دارد ودی اکسی د کربن و آب ترکیب شده منجر به شکستگی پوسته ها می شوند.همچنین جنین در روز ۱۹میزان ی از کلسیم پوسته را برداشت می نماید ( ۱۲۰میلی گرم در طول ۲۱روز) .
در طی دوره ۲۱روزه جوجه کشی تخم مرغها ۱۸ روز در ستر ۲ روز در هچر قرار دارند، لذا نسبت دستگاه ستر به هچر باید ۱به ۶باشد.در این صورت چنانچه هـر روز بخواهیم تخم مرغها را ست کنیم،برخي روزها هچر خالی می شود به همین دلیل هر سه روز یکبار تخم مرغها را ست می کنیم.زمان انتقال تخم مرغها ازستر به هچر به شرایط تخم مرغها هم بستگی دارد.در واقع وقتی که ۲-۱%تخم مرغها نوک زده شوند انتقال تخم مرغ است.
بهداشت وبیماری های جوجه کشی
جوجه کشی به وجود نور، موادغذایی، رطوبت کافی و…برترین محل آلودگی است .لذا توجه به نکات بهداشتی ارزش زیاد ی داردزیرا تولید جوجه های سالم منجر به تولید گله هایی باتولید مناسب می گردد.
برخي ازامراض ازطریق تخم به جوجه ها منتقل می شوند،از عبارت میکروارگانیزمهای گروه سالمونلا که اثر بسياري در جوجه درآوری دارند.گروهی از امراض که از طریق تخم به جوجه منتقل نمی شوند به طور غیر مستقیم و با اثر بر ویژگیها تخم مرغ سبب کاهش جوجه درآوری می شوند.ازعبارت مریضی های نیوکاسل و برونشیت مزمن که ازطریق تغییرشکل دادن تخم مرغ بیشتر شدن منافذ آن جوجه درآوری راکاهش می دهد.تخم مرغهای جوجه کشی بایستی پاک شده ،در ظرف و انبارهای تمیـز ذخیره شوند،اما شستشوی تخم مرغها زمینه نفوذ میکروبها به داخـل تخم مرغ را فراهم می نماید لذا شستن تخم مرغها توصیه نمی گردد در صورت لزوم بایستی از آب ولرم حاوی مواد ضدعفو نی کننده ،آهن وفاقد ید مصرف شود.
علاوه برای ن، وسایل جوجه کشی هم بایستی با آب گرم مواد ضدعفو نی کننده شسته شوند.جهت ضدعفو نی کردن از گاز فرمالین مصرف می شود.به طور معمول تخم مرغها طی دوره جوجه کشی نیز مورد ضدعفو نی قرار می گیرند. عمل ضدعفو نی در ستر هچر هم شاید انجام شود،در این صورت میزان گاز و ضدعفو نی در هچر باید کمتر از میزان گاز وزمان ضدعفو نی ستر باشد.

غلظتهای مصرف از گاز فرمالین

غلظت
میزان پرمنگنات
(گرم)
میزان فرمالین
(سی سی)
اندازه فضا
(مترمربع)
مدت زمان
(دقیقه)
۱X
20
40
28
20
2X
40
80
28
20
3X
60
120
28
20

غلظتهای پیشنهاد شده گاز فرمالین برای ضدعفو نی

مکان ضدعفو نی
غلظت گاز
زمان ضدعفو نی(دقیقه)
تخم مرغ تازه
۳
۲۰
تخم مرغ در اتومبیل (روز اول)
۲
۲۰
اتاق جوجه کشی
۱
۳
اتومبیل جوجه کشی
۱-۳
۳۰
اتاق شتشو
۳
۳۰
وسایل
۳
۳۰
کامیون
۳
۳۰

مواد زائد حاصله از جوجه کشی منبع مناسبی جهت بیشتر شدن میکروبها هستند ، به همین این مواد سوزانده می شوند و یا در چاه های مختص به این امر دفن می گردند موادی شبیه تخم مرغهای غیربارور، جنین های مرده و پوسته تخم مرغ به عنوان غذا در جیره طیور به کار می رود.این مواد پخته خورد می شوند به عنوان منبع کلسیم پروتیئن مصرف می شوند.
خارج شدن جوجه ها ازاتومبیل جوجه کشی
جوجه ها در روز۲۱ و یا با کمی تاخیر از تخم خارج می شوند و جوجه ها پس از خروج از تخم مدت ۲۴ساعت در اتومبیل باقی می مانند تاکاملا خشک شوند.طی زمان گفته شده جوجه ها نیازی به آب ومواد غذایی ندارند و همه مایحتاج خود را از ذخایر زرده تامین می کنند.پس ازگذشت ۲۴ ساعت جوجه های ناسالم که حاوی جوجه های ضعیف، فلج و آنهایی که دارای ورم ناف و مقعد چسبیده هستند جدا و دورریخته می شوند و جوجه های سالم جهت فروش آماده می شوند.
خدمات جوجه کشی
۱) تعیین جنسیت:
جدا کردن خروس و مرغ در یک روزگی در نژادهای سنگین به رشد بیشتر خروس از مرغ و احتیاحات غذایی بیشتر خروس در مقایسه بامرغ، نر و ماده از یکدیگر جدا می شوند، زیرا در این صورت چنانچه هر دو جنس با هم پرورش داده شوند جیره غذایی متناسب با نیاز مرغبرای خروسها کافی نخواهد بود و جیره غذایی متناسب با نیاز خروس عناصر غذایی بیشتر از حد توصیه برای مرغها را دارا می باشد.
در نژادهای سبک یا تخمگذار رشد خروسها در حدی نیست که بتوان از آنها جهت تولید گوشت استفاده کرد.همچنین تنها ،جوجه مرغهاجهت تخمگذلری استفاده می شوند، در نتیجه جوجه خروسها از بین می روند و یا در بازاربا قیمت پایین تری به فروش می رسند.
در نژادهای دو محصوله نیز بسته به نظر تولید کنندگان خروس و یا مرغ در اختیار آنها قرار می گیرد، پس در اینجا نیز تعیین جنسیت ضروریبه نظر می رسد.
راه های تعیین جنسیت
۱) آتوسکسی نگ: جهت معین نمودن جنس جوجه های یکروزه از صفاتی همچون رشد و یا رنگ پرها استفاده می شود.
۲) تست کلوآک (روش ژاپنی): از آنجایی که استفاده از رنگ پر و بال و یا رشد پرها مشکل می باشد، روش ژاپنی کاربر دی تر است.دراین روش از راه مقعد و وجود برجستگی مقعد در خروسها که مرغها فاقد آن می باشند تعیین جنسیت صورت می گیرد.برجستگی مقعدی درتمام جوجه ها فرمهای مفرق ی دارد و به اشکال دکمه ای، عمودی و سه قلو دیده می شود.تشخیص جنسیت در این روش ۱۰۰%نیست وتوجه به نکات دیگر نیزبه تشخیص بهتر کمک می کند.تعداد افرادی که در این امر تخصص دارند محدود می باشد و به همین دلیل دستمزدقابل توجه ی دریافت می کنند.

معیارهای اثر گذار در تشخیص جنسیت

معیارهای مورد توجه
جوجه خروس
جوجه مرغ
اندازه برجستگی
بزرگ
کوچک
وضعیت برجستگی
معین
غیر معین
ارتفاع برجستگی
بلند
پهن و مسطح
شکل برجستگی
گرد
نقطه دار
خاصیت ارتجاعی برجستگی
فنری و ارتجاعی
نرم و سست
رنگ
تیره و پر رنگ
کم رنگ و روشن
باز کردن کلوآک
مشکل
ساده
اندازه کلوآک
تنگ و خشک
گشاد و مرطوب
ظاهر عمومی برجستگی
معین و برجسته
مسطح و نرم

۲) نوک چینی وقطع تاج:
در این سری نوک جوجه ها را کوتاه می کنند رشد نوک در آینده در حدی خواهد بود که مانع آسیب زدن به سایر جوجه ها شود.جوجههای تخمگذار علاوه بر نوک چینی د ریک روزگی در مواقع شیوع کانی بالیزم نیز یکبار دیگر نوک چینی می شوند.آسیب به تاج در مرغانتخمگذار به خصوص دسته ای که در قفس مراقبت می شوند در میزان تولید تاثیر گذار هستند .
۳) انتقال وتحویل جوجه های روزه:
به مدت ۳- ۲روز ذخیره زرده به عنوان منبع غذایی جوجه ها مورد استفاده قرار می گیرد.در زمینه حمل و نقل جوجه ها از محل جوجه کشیبه محل پرورش بایستی دقت لازم را نمود، جوجه ها پس از قرار گرفتن در محل پرورش باید زیاد سریع به آب و غذا دسترسی یابند.
۴) واکسی ناسیون:
واکسنها اکثرا پس از خارج شدن جوجه ها از جوجه کشی و طی زمان پرورش بکار گرفته می شوند زیرا بعلت مصونیـتی که از مادر بهجوجه منتقل می شود در یکی دور روز اول واکسنها بی تاثیر هستند ، ولی امروزه در بیشتر موسسات جوجه کشی جوجه های تخمگذار را بر علیه مارک وافردی نه می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *