پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی شبكه قواعد واجي در گويش لري انديمشك: پژوهشي در چهارچوب واجشناسي جزءمستقل

با درود گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و محترم . در این پست دانـلود پروژه و انتها نامـه کارشناسی اافزایش رشته زبان شاسی همگانی شبكه قواعد واجي در گويش لري انديمشك: پژوهشي در چهارچوب واجشناسي جزءمستقل را دراختیار شما عزیزا قرار داده ایم این پروژه انتها نامـه در قالب به زبان فارسی است . فرمت انتها نامـه به صورت ورد word قابل ویرایش هست قیمت انتها نامـه هم درمقایسه بابقیه فروشگاهها با قیمت مناسب در اختیار شما قرار میگیرد

قیمت پایان نامه

قیمت پایان نامه,قیمت پایان نامه,قیمت پایان نامه

از این پروژه انتها نامـه آماده میتوانید در نگارش متن انتها نامـه خودتون مصرف کرده و یک انتها نامـه بهتر رو تحویل استاد دهید .
عنوان صفحه
پيشكش
يادداشت
فهرست مطالب
نمادها و نشانه¬ها

فصل اول: مقدمه
۱-۱ درآمد
۱-۲ بيان مسئله
۱-۳ هدف و اهميت موضوع
۱-۴ پرسش ¬هاي پژوهش
۱-۵ فرضيه¬هاي پژوهش
۱-۶ گسترهي پژوهش
۱-۶-۱ گسترهي جغرافيايي
۱-۶-۲ گستره¬ي زباني
۱-۶-۲-۱ گويش¬هاي مختلف زبان لري
۱-۷ تحولات تاريخي لرستان
۱-۷-۱ سابقه تاريخي شهر انديمشك
۱-۸ وجه تسميه¬ي کلمه ¬ي “لر”
۱-۹روش گردآوري داده¬ها تدوين پيكره
۱-۹-۱- جامعه¬ي آماري
فصل دوم: پيشينه¬ي پژوهش
۲-۱ پيشينه¬ي نظري پژوهش
۲-۱-۱ درآمد
۲-۱-۲ واج¬شناسي زايشي معيار
۲-۱-۳ واج¬شناسي جزءمستقل
۲-۱-۴ تناوب¬هاي مختصه¬اي بازنمايي¬هاي زيرين
۲-۱-۴-۱ مشاهده¬يPR كشف تناوب¬هاي مختصه¬اي
۲-۱-۴-۲ كشف UR
۲-۱-۴-۲-۱ شواهد داخـل پيكره¬اي
۲-۱-۴-۲-۲ معيارهاي روش¬شناختي پنج گانه¬ي كشف بازنمايي زيرين
۲-۱-۴-۲-۳ شواهد برون پيكره¬اي
۲-۱-۴-۳ تبيين رابطه¬ي UR و PR
۲-۱-۴-۴ تبيين اشتقاق¬هاي واجي و برهم¬كنش¬هاي بالقوه¬ي قاعده¬هاي واجي
۲-۱-۵ روش¬شناسي انگاره¬ي جزءمستقل
۲-۱-۶ هندسه¬ي مختصه¬هاي واجي
۲-۲ پيشينه¬ي توصيفي پژوهش
۲-۲-۱ درآمد
۲-۲-۲ آثار برخي محققان پيرامون گونه¬ي لري
۲-۲-۲-۱ گرامي (۱۳۷۱)
۲-۲-۲-۲ احمدي نرگسه (۱۳۷۵)
۲-۲-۲-۳ بخشيان فر (۱۳۷۵)
۲-۲-۲-۴ ميرزايي (۱۳۷۹)
۲-۲-۲-۵ مكينون (۲۰۰۲)
۲-۲-۲-۶ آنونبي (۲۰۰۳)
۲-۲-۳ برخي مطالعات سو پيرامون ديگر گويش¬هاي ايراني
۲-۲-۳-۱ پرمون (۱۳۷۵)
۲-۲-۳-۲ نقش بندي (۱۳۷۵)
۲-۲-۳-۳ پرمون (۱۳۸۰)
۲-۲-۳-۴ پرمون (۱۳۸۱)
۲-۲-۳-۵ محمدي (۱۳۸۲)
۲-۲-۳-۶ مهاجرين كرماني (۱۳۸۲)
۲-۲-۳-۷ سوهاني (۱۳۸۳)
۲-۲-۳-۸ رستمي (۱۳۸۳)
۲-۲-۳-۹ ناطوري (۱۳۸۳)

فصل سوم: آواشناسي لري انديمشك
۳-۱ درآمد
۳-۲ توصيف آوايي همخوان¬هاي لري انديمشك
۳-۲-۱ همخوان¬هاي انفجاري
۳-۲-۱-۱ انفجاري¬هاي دولبي
۳-۲-۱-۲ انفجاري¬هاي دنداني-لثوي
۳-۲-۱-۳ انفجاري¬هاي نرم¬كامي
۳-۲-۱-۴ انفجاري¬هاي ملازي
۳-۲-۱-۵ انفجاري¬هاي چاكنايي
۳-۲-۲ همخوان¬هاي خيشومي
۳-۲-۲-۱ خيشومي¬هاي دولبي
۳-۲-۲-۲ خيشومي لبي-دنداني
۳-۲-۲-۳ خيشومي¬هاي لثوي
۳-۲-۲-۴ خيشومي¬هاي نرم¬كامي
۳-۲-۲-۵ خيشومي ملازي
۳-۲-۳ همخوان¬هاي لرزان
۳-۲-۳-۱ لرزان¬هاي لثوي
۳-۲-۴ همخوان¬هاي زنشي
۳-۲-۴-۱ زنشي¬هاي لثوي
۳-۲-۵ همخوان¬هاي سايشي
۳-۲-۵-۱ سايشي¬هاي لبي-دنداني
۳-۲-۵-۲ سايشي¬هاي لثوي
۳-۲-۵-۳ سايشي¬هاي لثوي-كامي
۳-۲-۵-۴ سايشي¬هاي ملازي
۳-۲-۵-۵ سايشي¬هاي چاكنايي
۳-۲-۶ ناسوده¬ها/ نيم¬واكه¬ها/ غلت¬ها
۳-۲-۶-۱ ناسوده¬هاي كناري لثوي
۳-۲-۶-۲ ناسوده¬هاي سخت¬كامي/ غلت¬هاي افراشته¬ي پيشين
۳-۲-۶-۳ ناسوده¬هاي نرم¬كامي (لبي شده)
۳-۲-۷ همخوان¬هاي انفجاري-سايشي
۳-۲-۷-۱ انفجاري-سايشي¬هاي لثوي-كامي
۳-۳ توصيف آوايي واكه¬هاي لري انديمشك
۳-۳-۱ واكه¬هاي پيشين
۳-۳-۱-۱ واكه¬هاي افراشته¬ي پيشين
۳-۳-۱-۲ واكه¬هاي نيمه افراشته¬ي پيشين
۳-۳-۱-۳ واكه¬هاي افتاده¬ي پيشين
۳-۳-۲ واكه¬هاي مركزي
۳-۳-۲-۱ واكه¬هاي نيمه افراشته¬ي مركزي
۳-۳-۳ واكه¬هاي پسين
۳-۳-۳-۱ واكه¬هاي افراشته¬ي پسين
۳-۳-۳-۲ واكه¬هاي نيمه افراشته¬ي پسين
۳-۳-۳-۳ واكه¬هاي افتاده¬ي پسين
۳-۴ جدول¬هاي واج¬گونه¬هاي همخواني واكه¬اي
۳-۵ معرفي پيش فرضيه¬اي ساختمان هجا در گويش لري انديمشك

فصل چهارم: رويكردي غيرخطي به نظام آوايي لري انديمشك
۴-۱درآمد
۴-۲شيوهي ارائه پيكرهها فرايندهاي واجي
۴-۳فرايندهاي واجي
۴-۳-۱ خيشومي شدگي
۴-۳-۱-۱تبيين غيرخطي
۴-۳-۱-۲ اشتقاقهاي غيرخطي
۴-۳-۲ لبي شدگي
۴-۳-۲-۱تبيين غيرخطي
۴-۳-۱-۲ اشتقاقهاي غيرخطي
۴-۳-۲ واك¬رفتگي
۴-۳-۳-۱تبيين غيرخطي
۴-۳-۳-۲اشتقاقهاي غيرخطي
۴-۳-۴ زنشي شدگي
۴-۳-۴-۱تبيين غيرخطي
۴-۳-۴-۲ اشتقاقها¬ي غيرخطي
۴-۳-۵ پيش نرمكامي شدگي
۴-۳-۵-۱تببين غيرخطي
۴-۳-۵-۲ اشتقاقهاي غيرخطي
۴-۳-۶فراگويي ناقص
۴-۳-۶-۱تبيين غيرخطي
۴-۳-۶-۲ اشتقاقهاي غيرخطي
۴-۳-۷همگوني در جايگاه خيشوميها
۴-۳-۷-۱تبيين غيرخطي
۴-۳-۷-۲ اشتقاقهاي غيرخطي
۴-۳-۸كشش جبراني
۴-۳-۸-۱تبيين غيرخطي
۴-۳-۸-۲ اشتقاقهاي غيرخطي
۴-۳-۹قلب
۴-۳-۹-۱ تبيين غيرخطي
۴-۳-۹-۲ اشتقاقهاي غيرخطي
۴-۳-۱۰حذف انفجاري دنداني- لثوي بي واك
۴-۳-۱۰-۱ تبيين غيرخطي
۴-۳-۱۰-۲اشتقاقهاي غيرخطي
۴-۳-۱۱واكه كاهي
۴-۳-۱۱-۱ تبيين غيرخطي
۴-۳-۱۱-۲ اشتقاقهاي غيرخطي
۴-۳-۱۲حذف خيشو مي لثوي پاياني
۴-۳-۱۲-۱ تببين غيرخطي
۴-۳-۱۲-۲اشتقاقهاي غيرخطي
۴-۳-۱۳حذف انفجاري دنداني- لثوي واكدار
۴-۳-۱۳-۱ تبيين غيرخطي
۴-۳-۱۳-۲اشتقاقهاي غيرخطي
۴-۳-۱۴تغيير كيفيت واكه تاريخي
۴-۳-۱۴-۱ تبيين غيرخطي
فصل پنجم: نتيجه¬گيري
۵-۱ درآمد
۵-۲ دست¬آوردهاي پژوهش
۵-۳ پيشگذاشته ا
كتاب¬نامـه ي فارسي
كتاب¬نامـه ي انگليسي
پيوست¬ها
عبارت ¬نامـه ي فارسي به انگليسي
عبارت ¬نامـه ي انگليسي به فارسي
چكيده

– بيان مسئله
زبان پديده‌اي پويا در حال تغيير است. گويش لري نيز كه يكي از گويش‌هاي زبان‌هاي جنوب غربي ايران مي‌باشد از اين قاعده مستثني نيست. گويش لري خود به زير مجموعه‌هايي تقسيم مي¬شود كه هر كدام با گونه‌هاي ديگر فرق ‌هايي دارد. به دليل همين فرق ‌هاي گويشي پژوهش-گر مطالعه¬ي را به گويش لري شهر انديمشك محدود كرده است. حتي در شهر انديمشك نيز گويش سخنگويان هر طايفه با طايفه ديگر فرق ‌هاي آوايي اندكي دارد كه در اين تحقيق از آن‌ها چشـم پوشي شده است، زيرا در غير اين صورت مي‌بايست اين تحقيق درباره يك طايفه معین ي انجام مي‌گرفت و حيطه‌ي مطالعه محدودتر مي‌شد. در رابطه با گويش لري به طور كلي تاكنون پژوهش‌هاي زباني اندكي انجام گرفته است و بر روي گويش لري انديمشك تا آنجا كه نگارنده تحقيق كرده است كار زبان¬شناختي صورت نگرفته است.
در اين پايان¬نامـه سعي بر آن است كه نظام آوايي گويش لري انديمشك بر اساس نظريه‌ي واج-شناسي جزءمستقل مورد بررسي قرار گيرد و بعد از تعيين همخوان‌ها مصوت‌ها بر اساس آواشناسي نوين به توصيف تك تك اصوات گفتاري اين گويش بپردازيم. توصيف همخوان‌هاي گويش از نظر جايگاه توليد، شيوه‌ي توليد واك‌داري و توصيف واكه‌ها بر اساس آن بخش از زبان كه در امر توليد واكه دخيل است، ارتفاع زبان و گردي لب‌ها صورت مي‌گيرد. همچنين تولید و ساخت هجايي خوشه‌هاي آغازي و پاياني مورد بررسي قرار مي‌گيرند چگونگي توزيع همخوان‌ها در هجا مورد بررسي قرار گرفته معین مي‌شود كه آيا همخوان‌ها در هجا داراي توزيع كامل هستند يا ناقص. در انتها به فرايندهاي آوايي موجود كه صورت واجي را به صورت آوايي تبديل مي‌كنند، پرداخته مي‌شود.
۱-۳ هدف اهميت موضوع
باتوجه به اين كه لهجه‌ها گويش‌هاي يك سرزمين نشانگر غناي فرهنگي آن سرزمين است هر گويش به نوبه خود داراي گونه‌هاي مختلفي است، جمع‌آوري اين گويش‌ها و پرداختن به مباحث مختلف زبان‌شناختي مرتبط با آنها در شناساندن اين گونه‌هاي زباني به نسل‌هاي بعدي محققان یاری مي‌كند. پس وظيفه ماست كه با برسي زبان‌ها گويش‌هاي مختلف سرزمين ايران به غناي فرهنگي و فراهم آوردن زمينه براي مطالعه پژوهش¬پرهزینه بعدي یاری نماييم. متاسفانه، بر روي لهجه‌هاي محلي موجود در كشور تحقيقات اندكي صورت گرفته است در حالي كه با انجام تحقيق، تتبع، و ثبت لهجه‌هاي محلي گردآوري آنها مي‌توان فرهنگ جامع و كاملي براي زبان فارسي تهيه كرد و بسياري از نكات باريك مبهم موجود در زبان شناسي ايراني را روشن ساخت، عبارت ‌هاي كهن موجود در متون احترام فارسي كه به فارسي دري نرسيده‌اند را شناخت، و از چگونگي تغييرات آوايي صرفي نحوي معنايي واژگاني كه در تاثیر گذشت زمان در مناطق مختلف ايران ايجاد مي‌شود آگاه شد و به بازيافت عبارت ‌هاي فنا شده فارسي کمک كرد.
ثبت گويش‌ها لهجه‌هاي ايراني در مطالعات رده شناختي زبان نيز مفيد واقع مي‌شود زيرا از اين طريق مي‌توان به طبقه‌بندي گويش‌ها پرداخت و به روابط موجود بين گويش‌هاي مختلف پي برد.
معرفت آداب و رسوم، فرهنگ باورها و اوضاع اجتماعي مناطق مختلف ايران، ايجاد زمينه مناسب براي انجام مطالعات تاريخي- تطبيقي بازسازي صورت‌هاي كهن از اهداف ديگر اين گونه بررسي‌هاست. بنابراي ن در انجام اين پژوهش اهداف زير مدنظر قرار گرفته‌اند:
۱- هدف نظري: اين پژوهش بر آن است كه با تكيه بر داده‌هاي يك گونه¬ي زباني ايراني بار ديگر كفايت نظريه واج‌شناسي پسازايشي جزءمستقل را محك بزند.
۲- هدف كاربردي: با نتايجي كه از اين پژوهش به دست مي‌آيد مي‌توان مواد زباني و شواهد واقعي از يك نظام زبان طبيعي را در دسترس محققان ، دانشجويان، مؤسسات علمي، آموزش ي و پژوهشي دست‌اندركار زبان در ايران قرار داد تا به جاي داده‌هاي گونه‌هاي زباني غير ايراني وقت تبيين نظريه‌هاي واج¬شناسي، از داده‌هاي واقعي زنده گونه‌هاي ايراني بدين منظور مصرف گردد. اين پژوهش همچنين مي‌تواند در تهيه‌ي اطلس گويش شناسي مورد مصرف قرار گيرد.
۳- هدف توصيفي- فرهنگي: با انجام اين پژوهش گوشه‌اي از ميراث زباني ايران ضبط و توصيف مي‌شود.
۱-۴ سوال ‌‌هاي پژوهش
در تدوين پژوهش حاضر، سوال ‌هاي كلي زير به عنوان نقطه شروع مدنظر نگارنده بوده‌اند:
۱- مجموعه آواهاي گويش لري انديمشك كدامند؟
۲- از ميان تجليات آوايي لري گونه انديمشك كدام موارد در سطح بازنمايي زيرين داراي نقش تمايزدهنده می باشند ؟
۳- قواعد واجي گونه لري انديمشك كدامند؟
۴- نظام سلسله مراتبي قواعد واجي در لري انديمشك كدام است؟
۱-۵ فرضيه‌هاي پژوهش
۱- لري گونه انديمشك در بخشي از نظام همخواني و واكه‌اي خود بر فارسي معيار منطبق است، اما دسته‌اي از همخوان‌ها واكه‌هاي ویِژگزینشه خود را نيز دارا مي‌باشد، ضمن آن كه برخي واكه‌ها همخوان‌هاي فارسي در آن ديده نمي‌شود.
۲- عناصر سطح بازنمايي زيرين در لري انديمشك برخي با فارسي معيار يكسان برخي ويژه‌ي‌ اين گويش¬اند. ازآن عبارت ‌اند: انفجاري ملازي بي¬واك، انفجاري‌هاي نرم كامي واك‌دار و بي¬واك، واكه‌هاي افراشته پيشين و پسين نرم، و واكه¬ي مركزي.
۳- در گونه لري انديمشك قواعد واجي از نوع همگوني، ناهمگوني، حذف، درج، قلب به فراواني در جمع واكه‌ها همخوان‌ها همين‌طور در محيط‌هاي ميان همخوان واكه قابل مشاهده‌اند.
۴- در جمع قواعد لري گونه انديمشك نظام سلسله مراتبي ويژه‌اي ناظر بر روابط برهم كنشي از نوع زمينه چين، زمينه برچين، عكس زمينه چين عكس زمينه برچين برقرارند.
۱-۶ گستره¬ي پژوهش
گستره پژوهش حاضر به دو بخش قابل تقسيم است: گستره‌ي جغرافيايي گستره‌ي زباني.
۱-۶-۱ گستره¬ي جغرافيايي
اين شهر مركز شهرستان انديمشك در طول جغرافيايي ۴۸ درجه و ۲۱ دقيقه و عرض جغرافيايي ۳۲ درجه ۲۷ دقيقه در ارتفاع ۱۵۰ متري از سطح دريا واقع است. انديمشك در ۱۵۰ كيلومتري شمال غربي اهواز و در مسير راه تهران- اهواز و همچنين در مسير خط آهن جنوب (تهران- خرمشهر) قرار گرفته است(آمار نامـه استان خوزستان، ۱۳۷۵). شهر انديمشك در بخش جلگه‌اي و هموار استان خوزستان قرار گرفته، و از آب هوايي گرم و خشك برخوردار است يكي از شانزده شهرستان استان خوزستان است. شهرستان انديمشك از شرق با دزفول، از جنوب با شوش، از غرب با آبدانان (استان ايلام) و از شمال با پل‌دخمل خرم آباد (استان لرستان) همسايه است. شهرستان انديمشك از دو بخش الوار گرمسيري مشتمل بر ۳ دهستان به نامـه اي حسينيه، قيلاب مازو، بخش مركزي مشتمل بر دهستان حومه تشكيل شده، مجموعاً داراي ۱۷۰ آبادي است. شهر انديمشك، مركز شهرستان تنها شهر آن است (فرهنگ جغرافيايي آبادي هاي كشور، ۱۳۷۰).
اين شهرستان در دامنه‌هاي جنوب باختري رشته كوه‌هاي زاگرس قرار گرفته است بلندترين كوه‌هاي بخش شمالي آن مشتمل بر كوه سالن با ارتفاع ۴۶۰، ۲ متر، و كوه دار تا گيروه با ارتفاع ۳۸۳، ۲متر است. دو رودخانه كرخه و دز در دو سوي شهرستان انديمشك جاريند. رود كرخه مرز باختري (۱۵ كيلومتري) شهرستان انديمشك را تشكيل مي‌دهد. اين رود كه از كوه‌هاي الوند گرو سرچشـم ه مي‌گيرد، در ابتدا‌ي مسير طولاني گاماساب، در لرستان سيمره، در خوزستان كرخه ناميده مي‌شود. شاخه‌ي با اهمیت آن در انديمشك، رود زال است. رود دز نيز كه مرز خاوري شهرستان انديمشك را تشكيل مي‌دهد، از كوه‌هاي لرستان سرچشم ه گرفته، بعد از آبياري نواحي خاوري انديمشك و دزفول بعد از پيوستن آب شطيط به آن، در نقطه‌اي به نام بند قير به كارون مي‌ريزد.
۱-۶-۲ گستره¬ي زباني
اما اگر چه نگارنده در اين مقاله به بررسي آوايي گونه¬ي لري شهر انديمشك مي‌پردازد، ولی بايد تذکر داشت كه تحقيق درباره گويش لري بي آن كه ذكري از لري گونه‌ي لرستان شود، پژوهشي ناتمام است، چرا كه مردم لر زبان انديمشك در اصل مهاجراني هستند كه اجداد آنها در ساليان قدیم از لرستان به آن جا مهاجرت کرده ‌اند. لري يكي از زبان‌هاي شاخه¬ي هند و اروپايي است كه چهار ميليون گويش‌ور دارد (آنونبي، ۲۰۰۳). گستره¬ي نژادي لران در مناطق جنوب غربي ايران جنوب شرقي عراق مي‌باشد. لرها شاخه‌اي از خانواده اقوام ايراني (هندو اروپايي) هستند كه اين شاخه متشكل از چند زيرگروه پيوسته از ايلات قبايل و طوايف و… است، شناخته شده‌ترين اين گروه‌ها عبارتند از: فيلي (feyli)، يا لر كوچك، بختياري، بويراحمد، كهگيلويه ممسني (چهار گروه اخير لر بزرگ را تشكيل مي‌دهند). فيلي به دو شاخه¬ي پيش كوه و پشت كوه تقسيم مي‌شود، سرزمين تحت نظر لر بزرگ حاوی استان‌هاي بختياري، بخش ‌هاي بزرگي از خوزستان، اصفهان، فارس، بوشهر كهگيلويه بويراحمد بوده است. در زمان صفوي، سرزمين لر بزرگ به بخش‌هاي بختياري، كهگيلويه ممسني تقسيم مي‌شود. همچنین جمعيت اندكي (نزديك به ۸۰۰۰۰) در جنوب غربي عراق، لرها در چندين استان ايران پراكنده‌اند. بيشترين تمركز لرها در استان لرستان، خوزستان، چهارمحال بختياري، بويراحمد و كهگيلويه مي‌باشد، جمعيت قابل توجه ي از لرها همچنين در استان‌هاي مجاور، يعني ايلام، اصفهان فارس زندگي مي‌كنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *