انتها نامـه گیربکس های اتوماتیک

در سال ۱۹۳۸ کرایسلر کلاچ هیدرولیکی را تولید نمود که با وجود آن در حالی که جعبه دنده می‌توانست در وضعیت درگیری باشد موتور با دور آرام به کار خود ادامه می داد با این طرح گام موفق یت آمیزی در ابداع جعبه دنده های نیمه اتوماتیک برداشته شد بدین لحاظ کرایسلر زیاد دیده شده گردیددر ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیح ات مفصلی می دهیم.

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه,انجام پایان نامه,انجام پایان نامه

در سال ۱۹۳۸ کرایسلر کلاچ هیدرولیکی را تولید نمود که با وجود آن در حالی که جعبه دنده می‌توانست در وضعیت درگیری باشد موتور با دور آرام به کار خود ادامه می داد با این طرح گام خوب یت آمیزی در ابداع جعبه دنده های نیمه اتوماتیک برداشته شد بدین لحاظ کرایسلر زیاد دیده شده گردید . جعبه دنده های نیمه اتوماتیک ی که طراحی گردید به نام های مختلف در تجارت شناخته شد در طراحی های بعد به جای کلاچ هیدرولیکی مبدل گشتاور هیدرولیکی جایگزین شد و به نام های کرایسلر تورک – درایو و پلی موث هیدرایو نامیده شد. مشاهده می شود که در آنها به منظور تعویض دنده‌ها هنوز از یک کلاچ پایی استفاده شده است . در سال ۱۹۴۰ کارخانه جنرال موتور جعبه دنده هیدراماتیک را جهت اولین بار در اتومبیل اولدزموبیل به کار برد. طراحی این طراحی اولین کاربر د کلاچ‌های هیدرولیکی را در ترکیب جعبه دنده ۴ دنده ای معین کرد جعبه دنده اتوماتیک نامیده شد که در آن مجموعه خورشیدی جلو عقب جهت وضعیت خلاص دنده های جلو به کار برده شد و در دنده عقب مجموعه خورشیدی جلو نسبت دور کاهنده‌ای ( ارتقا گشتاور ) دارد مجموعه خورشید عقب مسیر قدرت را عکس جالب نمود همچنین نسبت دور دنده عقب را بیشتر كم شدن می دهد . ( بیشتر شدن گشتاور را بیشتر بیشتر شدن می دهد . ) در سال ۱۹۴۸ بیوک جعبه دنده داینافلو را بیان نمود اولین اتومبیل ی بود که در آن موفق شده بودند جعبه دنده اتوماتیک را با مبدل گشتاور هیدرولیکی به کار برند که با مصرف از مجموعه خورشیدی حرکت مستقیم دنده یک و دنده عقب را حاوی می شد و اهرم تعویض دنده جعبه دنده را به محور خروجی مبدل گشتاور بدون دنده های اضافی مربوط می سازد . ضریب ماکزیمم در مبدل گشتاور ۱ : ۲۵/۲ نسبت دنده در دنده یک ۱ : ۸۲/۱ است که کشش عالی در سربالایی‌ها بوده و حالت ترمز موتوری در سرازیری‌ها را هم دارا است کاربر د عمومی جعبه دنده‌های اتوماتیک که ناشی از بیشتر شدن صنعتی بوده است . جعبه دنده های اتوماتیک فورد ترکیبی است از مبدل گشتاور ۳ عنصری یک سیستم مجموعه خورشیدی که حاوی ۳ دنده جلو ( ۳ سرعته ) یک دنده عقب است . ضریب ماکزیمم مبدل گشتاور آن مساوی ۱: ۱/۲ است . مسیر حرکت از مبدل گشتاور شروع می شود و نسبت دنده متوسط ( دنده دو ) ۱ : ۴۸/۱ ( افزایش گشتاور کم ) با تعویض دنده به طور اتوماتیک بوده همين طور نسبت دنده یک ۱ : ۴۴/۲ ( افزایش گشتاور زیاد ) که جهت عبور در سر بالایی ها و حالت ترمز موتوری در سرازیریها می‌باشد طراحی شده است. کرایسلر جعبه دنده اتوماتیک دو سرعته به نام پاور فلایت می‌باشد که دارای مبدل گشتاور ۳ عنصری ( توربین پمپ استاتور ) و دو مجموعه خورشیدی با نسبت دنده هایی به منظور درگیری دنده یک دنده عقب دنده مستقیم است . زمان حرکت مسیر قدرت از مبدل گشتاور که دارای ضریب ماکزیمم گشتاوری ۱ : ۷/۲ است شروع می شود در دنده یک نسبت دنده ۱ : ۲۷/۱ می‌باشد که به طور اتوماتیک در دنده مستقیم قرار می گیرد . ( در دنده مستقیم نسبت دنده ۱ : ۱ است در صورت لزوم نسبت مبدل گشتاور اعمال می گردد . ) این جعبه دنده بوسیله اهرم تعویض دنده به طور دستی در دنده یک ( جهت حرکت در سربالایی سرازیری ) قرار می گیرد .

طرح جعبه دنده اتوماتیک اولتراماتیک مربوط به اتومبیل پاکارد نشان می دهد که دارای مبدل گشتاور ۴ عنصری و یک مجموعه دنده‌های خورشیدی است که مشابه جعبه دنده داینافلوی بیوک است قادر است تا وضعیت‌های دنده مستقیم دنده یک و دنده عقب را درگیر نماید . مسیر قدرت مانند جعبه دنده داینافلو در حرکت به جلو از مبدل گشتاور شروع شده بدون کمک دنده‌های اضافی به محور خروجی منتقل می‌گردد . مبدل گشتاور آن دارای کلاچ اصطکاکی جهت وضعیت دنده مستقیم است که به طور اتوماتیک عمل می نماید و دربقیه وضعیت ها کلاچ اصطکاکی مبدل گشتاور قطع است که مبدل می تواند میزان اکثر نسبت گشتاوری ۱ : ۴/۲ را منتقل نماید . نسبت در دنده ۱ : ۸۲/۱ است که جعبه دنده به وسیله اهرم تعویض دنده می تواند در این وضعیت جهت عبور در سر بالایی و سرازیری قرار گیرد .

جعبه دنده های اتوماتیک استودبکر که به وسیله بورگ – وارنر ارائه گردید مبدل گشتاور ۳ عنصری با یک کلاچ حرکت مستقیم دو مجموعه خورشیدی که ۳ دنده جلو یک دنده عقب است طراحی گردیده است . حداکثر ضریب افزایش ی مبدل گشتاور ۱ : ۱۵/۲ است که وضعیت دنده مبوسیله دنده مستقیم دنده یک و دنده عقب است نسبت دنده ها عبارتند از دنده یک ۱ :۳۱/۲ دنده دو ۱: ۴۳/۱ دنده سه ۱ : ۱ جهت حرکت در سر بالایی و سرازیری با دنده توسط شرح ات بعدا گفته خواهد شد. تا سال ۱۹۵۵ طراحی جعبه دنده‌های اتوماتیک کامل گردید و از آن تاریخ به بعد با اتخاذ تصمیم مشترک و استاندارد اکثر کارخانجات آن را به کار بردند به طوری که امروزه بیش از ۹۰ درصد اتومبیل ‌های امروزی آمریکایی مجهز به جعبه دنده های اتوماتیک هستند . جعبه دنده اتوماتیک اولترا ماتیک مربوط به اتومبیل پاکارد مسیر قدرت در آن و در جعبه دنده اتوماتیک پاورگلاید وبقیه جعبه دنده‌های اتوماتیک ۲ سرعته یکسان است . شرح این که چگونه یک جعبه دنده اتوماتیک کار می‌کند باید گفت که جریان هیجان انگیزی است به وسیله مختصر نگاهي به اصول مقدماتی و مهم نحوه کار آنها می توان فهمید که جعبه دنده های اتوماتیک چه طور کار می کنند و این خیلی آسان است زیرا تمام تعویض های اتوماتیک با مصرف از اصول اولیه طراحی شده‌اند به طور کلی دارای یک مبدل گشتاور هیدرولیکی و یک مجموعه خورشیدی با نسبت دنده های مختلف می باشند که به وسیله سیستم کنترل هیدرولیکی به طور اتوماتیک تعویض دنده ها را انجام می دهد .

ترکیب مبدل گشتاور هیدرولیکی مجموعه دنده‌های خورشیدی رایج در تعدادی از جعبه دنده های اتوماتیک هم خانواده مانند جعبه دنده‌های تورک فلایت ( کرایسلر ) کروئیز ماتیک ( فورد ) و هیدرا ماتیک ( جنرال موتور ) به کار برده شده است . یکی از بزرگترین مزیت های جعبه دنده‌های اتوماتیک این است که به طور اتوماتیک دنده ها را تعویض می نماید و وظایف راننده را کاهش می‌دهد و در نتیجه او مجبور نخواهد بود که در تعویض دنده ها مهارت ویِژگزینشه رانندگی را دارا باشد متناسب با پایداری مسیر که بستگی به وزن سرعت موقعیت اتومبیل دارد به طور اتوماتیک در مواقع لزوم تعویض دنده ها انجام می گردد . در جعبه دنده های معمولی بر اثر سرعت بیش از میزان معمول یا عدم ایجاد همآهنگ ی بین سرعت چرخ دنده ها درگیر شدن توسط یک راننده غیر ماهر باعث استهلاک زود حتمـا ت خواهد گردید . در صورتی که در جعبه دنده‌های اتوماتیک راننده به اهرم تغییر وضعیت دنده ها پدال گاز احتیاج دارد .

● سیستم های کنترل کننده

جعبه دنده‌های اتوماتیک سیسـتم ‌های کنترل‌کننده‌ای می‌باشند که اولا جعبه دنده را با موتور مربوط می‌سازد بدین ترتیب که هرگونه تغییرات موتور را عینا به جعبه دنده منتقل می‌نمایند و باعث تعویض دنده ها می گردند . ثانیا رابطه راننده با جعبه دنده را به وسیله اهرم تغییر وضعیت به طور دستی بر قرار می سازد که هر کدام به نوبه دارای وظایفی می‌باشد:

● سیسـتم کنترل دستی

رابطه راننده به جعبه دنده را برقرار می‌سازد تغییر وضعیت اهرم تعویض دنده‌ها را به وسیله اتصالات آن به سوپاپ دستی واقع در بدنه سوپاپ سیـستم کنترل هیدرولیکی منتقل می‌نماید .

● سیسـتم کنترل دریچه گاز

این سیـستم گشتاور موتور را احساس می‌کند حاوی مجموعه سوپاپ تعدیل فشار در بدنه سوپاپ سیـستم کنترل هیدرولیکی است این سیستم اثر گشتاور ورودی را یا به وسیله اهرم‌های اتصال به طور مکانیکی از پدال گاز به جعبه دنده یا به وسیله یک تاثیر خلایی از زیر دریچه گاز کاربر اتور به واحد کنترل‌کننده خلایی در بدنه جعبه دنده دریافت می نماید . چنانچه در تعویض اتوماتیک دنده‌ها اشکالی پیش بیاید به اضافه موارد فوق یک رابطه دهنده دیگری جهت جعبه دنده ضروری است و بدین منظور سیـستم گاورنر پیش بینی شده است تا تغییرات سرعت جاده‌ای اتومبیل را به جعبه دنده منتقل نماید .

● سیـستم کنترل گاورنر

این سیستم تغییرات سرعت اتومبیل را از دور خروجی جعبه دنده احساس می‌کند مانند سیسـتم کنترل دریچه گاز اثر فشار هیدرولیکی را به بدنه سوپاپ سیـستم کنترل هیدرولیکی می‌فرستد این سیـستم مجهز به مجموعه سوپاپ تنظیم فشار با وزنه های گریز از مرکز می‌باشد. سیستم کنترل دستی کنترل دریچه گاز و کنترل گاورنر پارت ‌هایی از سیستم کنترل هیدرولیکی می‌باشند .

● سیستم کنترل هیدرولیکی

این سیـستم حاوی پمپ هیدرولیک جتو سوپاپ تعدیل فشار برای تکمیل پر کردن روغن مورد نیاز مبدل گشتاور با تجهیزات مربوطه و ارسال روغن به بدنه سوپاپ جهت تقسیم نمودن به مدارات راه‌انداز کلاچ و باند ( نوار ترمز ) می‌باشد. بدنه سوپاپ مغز سیـستم هیدرولیکی و به طور معمول اهمیت سوپاپ دستی سوپاپ کنترل دریچه گاز و یک سوپاپ کنترل دستی برای ایجاد درگیری دنده یک توسط راننده مجموعه سوپاپ تعویض دنده به طور اتوماتیک است .

● سیر تجامعی جعبه دنده

جعبه دنده های اتوماتیک از سالها قبل تا کنون تغییرات چندانی نداشته است و گسترش آنها با تکامل تدریجی اتومبیل ‌ها انجام پذیرفته است و با وجود این که وظیفه اصلی آن تغییر و تبدیل دور و گشتاور است مع‌ذالک وضعیت دنده عقب حالت خلاص و همين طور حالت ترمز موتوری در آن پیش‌بینی گردیده است. اتومیبل‌های آمریکایی در طول ۳۰ تا ۴۰ سال اول اختراعشان با استفاده از جعبه‌دنده‌های نسبتا ساده خوب طراحی گردیدند در آن جعبه دنده‌های معمولی لغزشی ۳ یا ۴ سرعته به کار برده می‌شد که مجهز به کلاچ اصطکاکی می‌باشد و عمل قطع وصل آن وقت تعویض دنده ها به صورت مکانیکی انجام می‌گردد. در همان زمان طرح جعبه دنده های معمولی با مصرف از دنده‌های سیاره‌ای ( مجموعه خورشیدی ) مد نظر قرار گرفته بود که یک نمونه آن در اتومبیل کادیلاک مـدل ۱۹۰۴ به کار برده شد و همچنین بیشتر در مدل های قدیمی اتومبیل فورد از جعبه دنده های معمولی دو سرعته با مجموعه خورشیدی مصرف می‌شد که سالهای متمادی شهرت داشت و بالاخره در سال ۱۹۲۸ از رده خارج گردید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *