ارتقاء کیفیت بهره وری در آموزش و پرورش دانش آموزان

با وجود تعاریف خیلی درمورد بهره وری به منظور اجرایی كردن آن در روش پرورش می بایست تعریفی همموزیک سازگار با شرایط نیازهای آموزش پرورش به كار برد ازطریق مشاركت كلیه كاركنان قدم های تاثیر گذار ی را در این راه برداشت.

مشاوره آنلاین

مشاوره خانواده,مشاوره ازدواج,مشاوره آنلاین

راهكارهای افزایش بهره وری مستلزم معرفت كافی وضعیت موجود و فرهنگ كاری روش و پرورش است. باتوجه به فرق های مهم در فرهنگ كاری سازمانها وضعیت موجود آنها می توان گفت راهكارهای ارتقا بهره وری هم در آنها مفرق خواهدبود. در سطح كلان یا ملی این وظیفه دولت است كه با برنامـه ریزی ضروری زمینه ارتقای بهره وری را فراهم سازد. ولی در سطح خرد به مفهوم در سطح مدارس ، مدیریتها سازمانهای روش و پرورش وظیفه مدیران این واحدهاست كه با ایجاد جو مشاركت در محیط در كاركنان احساس غرور نسبت به كار ایجاد كرده و با تشویق كاركنان بهتر و تلاش گر، گرایش و تعلق خاطر آنان را به محیط كار بیشتر كنند.

آنها همچنین می توانند با بیشتر شدن میزان صمیمیت ایجاد روح همكاری در محیط كار، رابطه كاركنان مدیران را نزدیك تر کرده و آنان را به مشاركت در بازبینی بهره وری سازمان یا مدرسه تحت سرپرستی خود و كاهش اتلاف منابع راغب سازند . لازم ه این امر، شناخت و تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی و بررسی عملكرد فرآیندهای مختلف آموزش و پرورش و نتایج حاصل از این فرآیندها و تلاش بی وقفه برای دگرگونی آن است كه سیسـتم های سازمان را در راستای اصلاح مستمر و مطلوب روند رو به افزایش هدایت كند. ازعبارت راهكارهای بیشتر شدن بهره وری می توان موارد زیر را توصیه نمود:

۱) تعهد و پشتیبانی مدیریت ابیشتر شدن از برنامـه های عملیاتی اصلاح بیشتر شدن بهره وری.

۲) تشكیل كمیته عالی بهره وری متشكل از مدیران كلیه واحدهای سازمان هسته ها و تیم های اصلاح بهره وری با مشاركت فراگیر فرآیندگونه كلیه كاركنان با نگرش ایجاد دوایر یا گروه های اصلاح بهره وری

۳) تدوین استراتژی مدیریت بهره وری فراگیر و جاری سازی عملیاتی آن.

۴) ایجاد باور، اعتماد و اطمینان در كاركنان نسبت به استراتژی و پروگرام های پیشنهاد ی.

۵) بكارگیری مكانیزم های بررسی عملكرد سازمان تدوین جاری سازی شاخص های ارزیابی سنجش عملكرد سازمان همسو با مدیریت بهره وری از قبیل موثر ی كارآیی، انعطاف پذیری و كیفیت زندگی كاری.

۶) اصلاح نظام مدیریت كه در این راستا می بایست اهداف ساختار سیستم با نگرش فرآیندی تنظیم شود و از گسترش بی رویه افقی و عمومی سازمان پیشگیری گردد. همين طور می بایست به درجه ادغام تمام سیسـتم های مستقل تخصصی به سیستم ی جامع یكپارچه با نگرش فرآیندی كیفیت داده ها و كیفیت فرآیند تغییر، توجه خیلی شده و بین مراحل حساس تغییر، رابطه ضروری ایجاد گردد.

۷) برقراری آموزش های موثر در تمام سطوح سازمان.

۸) برقراری ارتباط و همكاری موثر بین واحدها و سری های مختلف سازمان با بكارگیری فنون كار گروهی.

۹) سازگاری بین مدیریت و قوت كار درشیوه های ویرایش بهره وری.

۱۰) از كاركنان انجام كار با كیفیت خواسته شود.

۱۱) اولویت دادن به مشاهدات كاربردی در مورد فرآیندهای شغلی و كاری.

۱۲) مدیر می بایست همه كاركنان را از جزییات كاری كه در حال انجام آن هستند ، مطلع کرده و آنان را در بازبینی فرآیندها مشاركت و یاری دهد.

۱۳) مدیران می بایست از اهداف پراكنده بدون برنامـه ریزی اجتناب كنند.

۱۴) مدیران بایستی شخصاً زیادتری جهت برنامـه ریزی هدایت و كنترل کار ها برای افزایش بهره وری صرف كنند.

افزایش بهره وری در روش و پرورش ضمن اینكه سبب ارتقا كیفیت خدمات راهنمای و پرورش می گردد ، قیمت تمام شده آن را كاهش می دهد بازدهی سرمایه را نیز بیشتر شدن داده و ارتقای استانداردهای زندگی را فراهم می سازد كه این هر دو از عــوامل مهم ایجاد ثروت ملی محسوب می شوند .

پس ، می توان گفت كه بیشتر شدن بهره وری به مخصوص در روش و پرورش برترین وسائل جهت بیشتر شدن بازبینی سطح زندگی مردم و ایجاد ثروت ملی است. از دیدگاه سیستم ی با گسترش این تفكر در سطح منابع اقتصادی جامعه می توان نتیجه گرفت كه بیشتر شدن بهـــره وری راهنمای پرورش سبب ارتقا بهره وری ملی شده و آن هم به بالا رفتن قدرت خرید مردم ، رونق اقتصادی ، ارتقا درآمد ملی كاهش تورم همين طور افزایش اشتغال در درازمدت منجر خواهد شد.

بهره وری در روش پرورش

دیر زمانی از بکارگیری شیوه های ارتقای کیفیت بهره وری در صنایع و بخشهای اقتصادی نمی گذرد. خوب یت این راهکارها در رشد گسترش اقتصادی، صاحبنظران را بر آن داشت تا آنها را در بنیادی ترین نهاد اقتصادی اجتماعی به مفهوم راهنمای پرورش بیازمایند صد اما بکارگیری شیوه های ارتقای بهره وری در نظام های روش ی موفق یت آمیز بوده است. بطوری که همگان معتقد هستند کشورهای پیشگام در رشد و گسترش اقتصادی اجتماعی مسیری جز ارتقای کیفیت بهره وری در روش پرورش را نپیمودند. پس استفاده از خاصیتهای حاصل از ارتقای بهره وری نقش زیاد مهمی در رشد گسترش اقتصادی اجتماعی کشورهای گوناگون دارد.

كشور ما كه در جهت اقتصاد دانایی محور حركت می‌كند همه تلاش خود را جهت افزایش سرمایه‌های آدم ی بكار می‌گیرد چاره‌ای جز ارتقای بهره ‌وری در سطوح گوناگون به مخصوص آموزش و پرورش ندارد.

ضرورت و ارزش بهره وری در روش پرورش:

یکی از زیر بنایی ترین گذاشته ای همه جوامع بشری بعد از خانواده، آموزش و پرورش است.هر ساله منابع آدم ی و مالی بسیار زیاد زیادی جهت تعلیم و تربیت دانش آموزان مورد استفاده قرار می گیرد.اینکه دانش آموزان آگاهي ها توانمندیهای ضروری برای زندگی اجتماعی را بیاموزند در رشد و اعتلای جامعه تاثیر گذار باشند، از مهمترین چالشهای گریبان گیر نظام های روش ی جهان به خصوص نظام روش ی کشور ماست.

ارتقای بهره وری در آموزش پرورش نه فقط به گسترش اقتصادی اجتماعی یاری می نماید ،بلکه از طریق تربیت قوت آدم ی کارآمد خلاق می تواند سبب اعتلای کشور گردد. از آنجایی كه امروزه دانش آموزان علاوه بـر مهارتهای پایه نیازمند مهارتهای پیچیده ‌تری می باشند منابعی كه در اختیار روش پرورش قرار می‌گیرد، محدود است در نتیجه ارتقای بهره‌ وری در آموزش پرورش بایستی از طریق ارتقای بهره وری در مدارس صورت گیرد. چنانچه آموزش پرورش ، تغییرات كیفی در فرهنگ حاكم بر جامعه بوجود آورد، بدون شك می‌تواند از طریق تحول در رفتار مردم شكل گذاشته ای اجتماعی، پیشرفت های قابل ملاحظه ای در نرخ بیشتر شدن بهره‌ وری بوجود آورد.

افزون بر این، افرادی كه دانش و مهارت مفید ی به دست می‌آورند، می‌توانند فرد مفید ی در جامعه به شمار آیند. روش پرورش با تقویت تحكیم سرمایه‌های مادی آدم ی بر رشد و ارتقای بهره ‌وری سرعت می‌بخشد. ۱

پیش از ارایه راهكارهای گوناگون در زمینه ارتقای بهره‌ وری در مدارس بایستی تعریف دقیقی از آن ارایه نمود. به همین دلیل در این بخش تعاریف گوناگون بهره‌ وری در روش پرورش ارایه می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *